Organisatie

MR en GMR

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft, wettelijk verplicht, een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR bestaat uit een even aantal leden, evenredig verdeeld over personeel en ouders. De raad op onze school bestaat momenteel uit 4 personen; twee ouders: Kim Stolk (secretaris) en Naomi Wahlen (lid) en twee leerkrachten: Dorien Kuylenburg (voorzitter) en Yneke de Vos (lid).

 

Er wordt ongeveer zes maal per jaar vergaderd. Dit overleg gaat onder andere over zaken als financieel beleid, de kwaliteit van het onderwijs en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. Afhankelijk van het onderwerp hebben de geledingen adviesrecht of instemmingsrecht. Zaken waarvoor instemmings - of adviesrecht zijn gegeven door de MR in het afgelopen schooljaar staan vermeld in het jaarverslag. Het adviesrecht is, zoals het woord al zegt, niet bindend en de directie kan hier van afwijken.

Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat ze zaken bespreekbaar kan maken en zelf voorstellen kan doen. Deze voorstellen kunnen besproken worden in de MR vergadering, maar hoeven niet aangenomen te worden door de directie. 

De MR heeft zich te houden aan de statuten. Deze vindt u bij de notulen van de MR vergaderingen.

De MR vergadert meestal op maandagavond. 

De vergaderingen zijn openbaar, sommige onderwerpen hebben een besloten karakter. De notulen worden zo snel mogelijk na de vergadering op de website geplaatst.

De MR presenteert elk jaar in oktober het jaarverslag. Hierin wordt vermeld waar de MR zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

 

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u iets laten bespreken in de MR, dan kunt u één van de leden van de MR aanspreken of een e-mail sturen naar: mr@obs-molenland.nl

De notulen van de MR vergaderingen en overige documenten kunt u hier downloaden:

 

Notulen MR 8-11-2017

Notulen MR 12-12-2017

Notulen MR 25-01-2018

Notulen MR 15-03-2018

Notulen MR 23-04-2018

 

Reglement-MR-Auro.pdf

Jaarverslag-MR-2013-2014.pdf

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2015-2016

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor organisaties met meerdere scholen is het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen voor zogenoemde ‘bovenschoolse’ zaken, zoals Bijvoorbeeld: veranderingen in het bestuur van de stichting, invoering van wettelijke veranderingen in het onderwijs, jaarplannen en bijbehorende begroting van de stichting, etc. Onze school maakt deel uit van de stichting AURO waarin 10 openbare basisscholen samenwerken (zie ook ‘bestuur’), en er is ook een GMR. Er zijn namens onze school twee afgevaardigden. Vanuit de leerkrachten is dit voor 2015-2016 Diana v/d Berg en vanuit de ouders is dat Anne-Marie Spaargaren

 

Ouderrraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met de leerkrachten en vrijwilligers allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert, waaronder het kerstdiner, school-, en kerstfeest. Dankzij de ouderraad is de organisatie van vele activiteiten mogelijk.

Leden van de OR worden gekozen uit en door de ouders. De (nieuwe) samenstelling wordt bekend gemaakt in de Nieuwsmolen.

Minimaal 6 keer per jaar komt de OR met twee leerkrachten bijeen voor een vergadering, welke openbaar is. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten en enkele algemene zaken besproken.  Tevens doet de OR een maal per jaar verslag van de activiteiten van het afgelopen schooljaar. Het gaat voornamelijk om de besteding van de ouderbijdrage. In de maand oktober ontvangen de ouders/verzorgers een verslag. De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR vastgesteld, waarna de MR goedkeuring verleent. Alle activiteiten die door de OR worden georganiseerd, ook het schoolreisje, worden vanuit deze vrijwillige bijdrage bekostigd. Deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks geïnd door de penningmeester.

Financieel jaaroverzicht OR 2015-2016

 

Leden van de ouderraad:

Voorzitter : Wendy Tromp (moeder van Simone en Jasper)

Penningmeester : Eline Remmelenkamp (moeder van Gijs)

Lid : Esther de Jong (moeder van Julia)

Lid : Priskilla Schuurman (moeder van Denise en Mandy)

Lid : Fatima Eddahby (moeder van Jasmine)

Lid : Naziha Chakroun (moeder van Assia)

Lid : Daisy de Haan (moeder van Pippa)

Lid: Alexander van Ballegooij (vader van Jens en Bente )

Lid : Ingeborg Langendorff (leerkracht)

Lid : Sylvia van Tol (leerkracht) 

 

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden, stuur dan een e-mail naar:  or@obs-molenland.nl

 

 

 

 

 

 

Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs

Op 1 januari 2006 is het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bestuurlijk gefuseerd. Sindsdien is de Stichting AURO het bevoegd gezag van de 10 openbare basisscholen in  deze gemeenten. De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle AURO- scholen. Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is er voor gekozen het onderwijs en bestuur dichter bij de ouders te plaatsen. In de praktijk betekent dit dat het bestuur ten dele uit ouders bestaat.

 

Overige informatie vindt u op de site van Stichting Auro.