Teamleden

Annet Nap (Directeur)                                                                        a.nap@obs-molenland.nl

 

Esther Büchner  (Intern Begeleidster)                                               e.buchner@obs-molenland.nl

 

Yneke de Vos  (Leerkracht groep 1/2)                                               y.devos@obs-molenland.nl

 

Sylvia van Tol  (Leerkracht groep 1/2, ICT-coördinator)                    s.vantol@obs-molenland.nl

 

Dorien Kuylenburg (Leerkracht groep 3)                                             d.kuylenburg@obs-molenland.nl

 

Diana van den Berg (Leerkracht groep 3 4/5)                                     d.wolthuizen@obs-molenland.nl

 

Sven Helwes (Leerkracht groep 4/5)                                                  s.helwes@obs-molenland.nl

 

Joshua Bach (Leerkracht groep 6/7)                                                  j.bach@obs-molenland.nl

 

Ingeborg Langendorff (Leerkracht groep 8)                                        i.langendorff@obs-molenland.nl

 

Kim Smit (Leerkracht groep 8)                                                            k.smit@obs-molenland.nl

 

Wilma Kraan (Administratie)                                                               w.kraan@obs-molenland.nl

 

Herman Kraan (Concierge)                                                                 w.kraan@obs-molenland.nlh.kraan@stichtingauro.nl